Regulamin

STRONA INTERNETOWA
WWW.PRACA-DYPLOMOWA.PL

Niniejszy regulamin określa zasady, które oparte są na podstawach prawnych korzystania z serwisu www.praca-dyplomowa.pl Jako Zleceniobiorcy oraz zobowiązania Zleceniodawcy, które wpływają na współpracę.

§1
Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.praca-dyplomowa.pl określany jest w regulaminie jako Zleceniobiorca.

2. Podmiot korzystający z usług serwisu określany jest w regulaminie jako Zleceniodawca.

3. Usługa edukacyjna w postaci wzoru publikacji, wzoru tekstu na zamówienie, wzoru pracy określane jest w regulaminie jako Usługa.

4. Dane kontaktowe do kontaktu Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą to:

a) numer telefonu: +48 797 309 971
b) adres e-mail: escritura.pd@gmail.com
c) właściciel serwisu: ESCRITURA Małgorzata Mróz, PH BOKSZ Radosław Boksz, ESCRITURA Social Media & Copywriting Anna Boksz
d) adres siedzib oraz adresy do korespondencji: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin

5. Przed korzystaniem z usług oferowanych przez serwis www.praca-dyplomowa.pl obowiązuje akceptacja niniejszego regulaminu.

§2
Charakter świadczonych usług przez Zleceniobiorcę

1. Zleceniobiorca świadczy usługi z zakresu usług edukacyjnych polegających na pisaniu wzorów publikacji, wzorów tekstów, wzorów opracowań naukowych, wzorów książek, wzorów prac dyplomowych na podany przez Zleceniodawcę temat.

2. Zleceniobiorca świadczy usługi w oparciu o podane przez Zleceniodawcę wytyczne i wymagania.

3. Zleceniodawca zna warunki współpracy przed rozpoczęciem współpracy. Warunki te znajdują się w niniejszym regulaminie oraz umowie wykonania usługi, która stanowi podstawę do jej wykonania. Wszelkie dodatkowe warunki współpracy muszą znajdować się w korespondencji e-mail.

4. Konsultacje zamówienia możliwe są przez wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail oraz numer telefonu.

5. Serwis współpracuje ze specjalistami zajmującymi się programowaniem, grafiką oraz tworzeniem publikacji.

§3
Realizacja zamówienia

1. Poprzez zapytanie rozumie się kontakt przez Klienta za pośrednictwem telefonu, e-mail bądź formularza dostępnego w Serwisie www.praca-dyplomowa.pl

2. Zapytanie musi zawierać:

a) tematykę tekstu
b) liczbę stron
c) termin realizacji

3. Na podstawie elementów wskazanych w pkt. 2 §4 Zleceniobiorca dokonuje wyceny i przesyła ją w ciągu 24h w dni robocze do Klienta.

4. Poprzez decyzję Klienta rozumie się odpowiedź na przedstawioną ofertę. Po upływie 48h przedstawione warunki: termin i cena przestają obowiązywać, a Klient zobowiązany jest do ponownego zapytania o aktualną ofertę.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia rozumiane jest jako przesłanie wiadomości e-mail przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy zawierającej umowę wykonania usługi. Zleceniodawca zobowiązany jest do jej podpisania w 24h od jej otrzymania. W ciągu 24h w dni robocze Zleceniobiorca odsyła podpisaną przez siebie umowę.

6. Umowa określa następujące elementy współpracy:

a) osobę Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy
b) tematykę wzoru tekstu
c) termin realizacji usługi
d) cenę
e) formę i terminy zapłaty.

7. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie wytyczne dotyczące wzoru tekstu przed podpisaniem umowy. W chwili jej podpisania za wytyczne przyjmuje się wszelkie przesłane informacje do tego momentu. Chęć zmiany założeń, wprowadzenia nowych wytycznych od tego momentu wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem dla Zleceniobiorcy.

8. Rezygnacja Zleceniodawcy z usług nie zwalnia go z konieczności uiszczenia Zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia, gdy zlecenie zostało ukończone przez Zleceniobiorcę, nawet w momencie, kiedy ustalony termin odbioru jeszcze nie nadszedł.

9. Na zgłoszenie ewentualnych korekt do publikacji, wzoru tekstu Zleceniodawca ma 30 dni kalendarzowych (w ramach korekt o których mowa w §5 pkt. 7). Po upływie 30 dni kalendarzowych każda korekta jest dodatkowo płatna, a wysokość opłaty zostaje ustalana indywidualnie w zależności od zakresu korekty.

§4
Cena i płatność

1. Koszt realizacji zamówienia zależny jest od indywidualnych wytycznych dotyczących wzoru tekstu.

2. Aspekty edytorskie tekstu obowiązujące przy zamówieniu to:

a) czcionka - TNR
b) wielkość czcionki tekstu – 12 pkt
c) interlinia – 1,5
d) marginesy: prawy, dolny, górny – 2,5 cm, lewy – 3,5 cm
e) tytuły rozdziałów – 14 pkt bold
f) tytuły podrozdziałów – 12 pkt bold.

Możliwe inne ustawienia edytorskie zgodne z wytycznymi Zleceniobiorcy, których wycena będzie odbywać się w sposób indywidualny.

3. Możliwe formy płatności oferowane przez Serwis:

a) przelewem na konto bankowe
b) BLIK
c) gotówką

4. Płatności odbywają się zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ustalonym indywidulanie z każdym Zleceniodawcą.

5. W momencie podpisania umowy pobierany jest zadatek w wysokości 200 zł brutto.

6. Plik przesyłany jest w momencie zaksięgowania się przelewu na koncie Zleceniobiorcy. Serwis nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem spóźnionych płatności Zleceniodawcy.

7. Za moment płatności rozumie się moment zaksięgowania przelewu na koncie Zleceniobiorcy bądź otrzymania wynagrodzenia gotówką.

8. Pliki wysyłane są w godzinach pracy biura: 10:00-15:00 w dni powszednie. Księgowanie opłaty po godzinie 15:00 skutkuje przesłaniem pliku następnego dnia roboczego.

§5
Reklamacje i korekty

1. Zleceniodawcę obowiązuje termin 30 dni na zgłoszenie korekt do wzoru tekstu.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wniesienia korekt w ciągu 30 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zleceniobiorcę.

3. Korekt w rozumieniu pkt. 1 i 2 §6 nie stanowią zmiany dotyczące modyfikacji wytycznych przedstawionych przed zawarciem umowy.

4. Korekt w rozumieniu pkt. 1 i 2 §6 nie stanowi:

a) usunięcie części tekstu i zastąpienie jej inną treścią
b) dopisania nowych treści, co wykracza poza umówioną liczbę stron tekstu.

5. W przypadku zmian określonych jako pkt. 3 i 4 §6 pobierane są dodatkowe opłaty określane indywidualnie w zależności od zakresu modyfikacji zgłoszonych przez Zleceniodawcę.

6. Korekty w rozumieniu pkt. 1 i 2 §6 rozumiane są jako rażące błędy.

7. Korekty w rozumieniu pkt. 1 i 2 §6 wykonywane są w ramach zamówionej ilości stron.

§6
Zasady ogólne

1. Usługi oferowane i realizowane przez Serwis określone są w regulaminie oraz umowie podpisywanej z każdym klientem.

2. Regulamin stanowi nieodłączną część umowy podpisywanej z każdym klientem.

3. Czas realizacji usługi, termin płatności i forma płatności ustalane są każdorazowo z klientem w momencie przyjmowania zamówienia.

4. Wszelkie usługi edukacyjne, w tym: wzory publikacji, wzory prac dyplomowych, wzory opracowania wykonane przez Zleceniobiorcę i podmioty współpracujące z nim mogą być wykorzystane przez Zleceniodawcę tylko w sposób nienaruszający prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.

5. Serwis nie wyraża zgody na niewłaściwe wykorzystywanie przez Zleceniodawcę wzoru publikacji, wzoru tekstu, wzoru pracy dyplomowej, w tym także podpisania się jako własnym.

6. Zleceniobiorca/Serwis informuje o konieczności przestrzegania przez Klienta/ Zleceniodawcę przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.

§7
Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w serwisie www.praca-dyplomowa.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

4. Serwis zastrzega prawo do zmiany regulaminu współpracy.

5. Zamówienia stron internetowych, aplikacji mobilnych i projektów informatycznych zawsze określa umowa pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą z uwagi na indywidulany charakter usługi

Polityka prywatności

STRONA INTERNETOWA
WWW.PRACA-DYPLOMOWA.PL

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma ESCRITURA Małgorzata Mróz NIP: 7121288268, 522371100 ul. Nowowiejskiego 2/72 20-880 Lublin oraz firma PH BOKSZ, z siedzibą przy: Frezerów 3, 20-209 Lublin, NIP: 7123398966, 5641781703 (zwany dalej: „Właściciel" ).

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu: w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach serwisu www.praca-dyplomowa.pl

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:

a. zawarcia umowy;
b. dokonania rozliczeń;
c. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
d. obsługi zleceń, kontaktu telefonicznego oraz automatycznego przypomnienia SMS o nadchodzącej płatności.

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest

a. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
- imię i nazwisko;
- płeć;
- adres dostawy;
- numer telefonu;
- adres e-mail;

b. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- data urodzenia;
- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VIII. PLIKI COOKIES

1.Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych orazw celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową. jest na niej rozpoznawany. Są one wóWczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to: dłuższy czas.

a) Analityczne pliki cookies Dzięki tym plikom cookies, możemy udoskonalać naszą stronę internetową i podejmować świadome decyzje dot. rozwoju naszej oferty. Poniższe narzędzia zbierają wyłącznie takie dane, których nie można wykorzystać do identyfikacji Ciebie, czy innej konkretnej osoby. Dane te mogą zawierać informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej (np. czas spędzony w witrynie, odwiedzone zakładki, podjęte działania, wykonane kliknięcia, geolokalizacja dostawcy internetowego, informacje o urządzeniu, itp.). Zbieramy je za pośrednictwem poniższych operatorów i zewnętrznych usług: Google Analytics, Google Audiences, HotJar

b) Marketingowe pliki cookies Dzięki tym plikom cookies możemy skuteczniej oferować nasze usługi wszystkim zainteresowanym klientom. Pliki te w żaden sposób nie identyfikują Ciebie, bądź innych, konkretnych osób. Mogą posłużyć do profilowania reklam i komunikatów marketingowych, które Ci wyświetlamy. Przykładowo, możemy wyświetlać inną reklamę osobom zainteresowanym tworzeniem stron internetowych, a inną klientom zainteresowanym marketingiem. Umożliwiają nam to pliki cookies od poniższych operatorów i z usług zewnętrznych: Google Ads, Google Dynamic Remarketing, DoubleClick, DoubleClick Ad Exchange, Google User Lists

5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętata, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny,

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wCześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i sledzenia Użytkowania witryny,

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.